Adatkezelési Tájékoztató
Hatálybalépés: 2022.06.01.

Tartalom:
A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban te mint érintett megtalálod a személyes adataid PROGmasters mint a lentiekben megjelölt Adatkezelő általi kezelésére vonatkozó tájékoztatást az alábbi fejezetekben:

I. Alapvető rendelkezések. Egyéb általános tájékoztatás mellett ez a fejezet tartalmazza az Adatkezelő és egyes adatfeldolgozók adatait és egyes alapfogalmakat (II/2. pont).
II. Adatkezelési módok. Ebben a fejezetben külön tájékoztatást találsz (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és időtartamáról, az érintettek és a kezelt adatok köréről, az adattovábbítás címzettjeiről) az adatkezelés minden egyes alábbi célja tekintetében:
II/1. Regisztráció, hozzáférés a felkészítő anyagokhoz
II/2. Felvételi jelentkezés
II/3. A képzésre felvételt nyert hallgatók személyes adatainak kezelése
II/4. Munkaerő-közvetítés
II/5. Számlázás
II/6. Nyílt napra jelentkezés
II/7. Nyilvánosságra hozatal weboldalon, közösségi médiában, tabló, blog, sikersztorik, „cégeknek”
II/8. Hírlevelek
II/9. Kapcsolatfelvétel velünk
II/10. Egyéb szerződéses partnereinkre vonatkozó adatkezelés
II/11. A hozzájárulás igazolása
II/12. Cookie-k
II/13. Panaszkezelés
II/14. Állásra jelentkezés hozzánk
III. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, valamint azok érvényesítése. Itt az adatkezeléshez kapcsolódó jogaid és a vonatkozó eljárás részletes leírását találod.
IV. Jogorvoslat. Ebben a fejezetben találod azon jogorvoslati lehetőségek részletes leírását, amik rendelkezésedre állnak, ha a személyes adataidhoz fűződő jogaid sérülnek

I. Alapvető rendelkezések

 1. Az Adatkezelő (további kérdés esetén a lenti elérhetőségeinken állunk rendelkezésre):

QTC Kft.
székhely: 1056 Budapest, Irányi utca 3., 3. emelet;
cégjegyzékszám: 01-09-277470;
nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;
adószám: 13566359-2-41;
az Adatkezelő képviselője: Filep Szabolcs és Kardos Ádám ügyvezetők
telefonszám: +36 (30) 3876657;
e-mail: jelentkezes@progmasters.hu
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000247
Felnőttképzési engedély szám: E/2020/000075
Magán-munkaerőközvetítői tevékenység engedélyének száma: BP/0701/1283-1/2017-1061

 1. Fogalmak:

2.1. „Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
2.2. „Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
2.3. „Adatfeldolgozó” az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
2.4. „Érintett”: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli.
2.5. „Weboldalwww.progmasters.hu cím alatti weboldalon

 1. Az Adatkezelő tevékenysége során adatfeldolgozókat vesz igénybe.
 2. A weboldal tárhelyszolgáltatója (adatfeldolgozó): Amazon Web Services Ireland Limited (https://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center/).

Az Adatkezelő a személyes adatokat továbbá a Google tárhelyein tárolja (https://cloud.google.com/security/gdpr/), ahová az adatok továbbítása történik.
A fenti szolgáltatók a GDPR rendelkezéseinek megfelelő szolgáltatást biztosítanak, amelyek pontos leírásai a fenti linkeken hozzáférhetőek. A szolgáltatók az EU-n kívüli harmadik országokban székhellyel rendelkező szervezetek. Az Egyesült Államok vonatkozásában az Európai Bizottságnak a jelen Tájékoztató megalkotásakor nincs érvényes megfelelőségi határozata az Amerikai Egyesült Államok vonatkozásában, azonban a címzett szervezetek az adatvédelmi követelményeknek való megfelelés érdekében megfelelő és alkalmas garanciákat kínálnak általános szerződési feltételeikben és adatkezelési feltételeikben. Amennyiben az ilyen formában történő adatkezeléssel vagy a két szolgáltató adatkezelésre vonatkozó feltételeivel nem értesz egyet, úgy kérjük, hogy ne vedd igénybe szolgáltatásainkat a weboldalon keresztül!

 1. Az Adatkezelő tevékenységének ellátása során, azzal összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben és módon kezeli az érintettek személyes adatait. Az Adatkezelő fő tevékenysége általános jelleggel az alábbi szolgáltatásokat foglalja magában: informatikai képzés tartása, munkaerő-közvetítés a képzést elvégző hallgatók közül az Adatkezelő partnerei számára. A képzésre történő felvételhez előzetes regisztrációt követően az online elérhető tananyag elsajátítására, majd ezt követően hallgatói jelentkezésre és személyes felvételi során a felvételi feladatok sikeres megoldására van szükség.
 2. Az Adatkezelő tevékenységét látogatói és ügyfelei személyiségi jogainak védelmével, a vonatkozó jogszabályok, így különösen:

– az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
– valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.);
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.)
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
rendelkezéseinek betartásával végzi.

 1. Felhívjuk a figyelmet, hogy az érintett önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezeléshez a jelen Adatkezelési Tájékoztató feltételeinek elfogadásával egyidejűleg az érintett hozzájárul.
 2. A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.
 3. Módosítás: Az Adatkezelő jogosult bármikor egyoldalúan módosítani a jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmát, amiről e-mailben értesíti az érintetteket. Az érintettek a tájékoztatást a következő használatkor fogadják el.
 4. Amennyiben az Adatkezelőt bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési vagy közigazgatási hatóság, így pl. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresi tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása végett, úgy a megkereső által a pontos cél, jogalap és az adatok körének megjelölése mellett az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat és erről az érintett Felhasználót haladéktalanul értesíti.

II. Adatkezelési módok:

II/1. Regisztráció, hozzáférés a felkészítő anyagokhoz:

1.1. A Weboldalon elérhető felkészítő anyagokhoz való hozzáféréshez regisztráció szükséges (a https://progmasters.hu/register/oldalon). Regisztráció (az adatok megadása) hiányában az Adatkezelő nem tud hozzáférést biztosítani a felkészítő anyagokhoz az érintett részére, nem tudja teljesíteni ezt a szolgáltatást .
1.2. Érintettek: a regisztráció során az adataikat megadó személyek.
1.3. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontjának megfelelően a szerződés teljesítése, továbbá az Ekertv. 13/A. §-a.
1.4. Az adatkezelés célja, hogy az érintettekkel az Adatkezelő kapcsolatot tudjon tartani és részükre az anyagokat mint szolgáltatását biztosítani tudja, hozzáférési jogosultságukat ellenőrizni tudja. Az adatkezelés nem alapul jogszabályon.
1.5. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: felhasználónév/e-mail cím; jelszó.
1.6. Az adatkezelés időtartama: a regisztrációs fiók törlésének érintett általi kezdeményezéséig, de legkésőbb a tanfolyam sikeres elvégzése esetén az azt követő 6 hónap lejártáig vagy a tanfolyam elvégzésének sikertelensége esetén a tanfolyam megszűnéséig, jelentkezés és a képzés elvégzése hiányában az utolsó bejelentkezéstől számított 2 év lejártával.
1.7. Az adatok a tárhelyszolgáltató mint adatfeldolgozó részére kerülnek továbbításra. Továbbított adatok: a regisztrációnál felvett adatok. Adattovábbítás jogalapja: a szerződés teljesítése. Az adattovábbítás nélkül az Adatkezelő nem tudja biztosítani a szolgáltatását.
1.8. Felhívjuk a figyelmed, hogy Google vagy Facebook fiókkal történő regisztráció esetén az adatok gyűjtése ezen szolgáltatóktól (Facebook Inc.; 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; és Google LLC 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok) történik az összekapcsolást elősegítő plug-inekkel és az adatkezelésre nézve ezen szolgáltatók adatkezelési tájékoztatói is irányadóak. Ebben az esetben a szolgáltatók felé a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjának megfelelően, a szolgáltató (személyre szabott hirdetések megjelenítéséhez fűződő) jogos érdeke alapján továbbításra kerül az IP-címed és az az adat, hogy az eszközöd megnyitotta a Weboldalat és ezek az adatok a szolgáltatók által tárolásra kerülnek. A szolgáltatók az EU-n kívüli harmadik országokban székhellyel rendelkező szervezetek. Az Egyesült Államok vonatkozásában az Európai Bizottságnak a jelen Tájékoztató megalkotásakor nincs érvényes megfelelőségi határozata az Amerikai Egyesült Államok vonatkozásában, azonban a címzett szervezetek az adatvédelmi követelményeknek való megfelelés érdekében megfelelő és alkalmas garanciákat kínálnak általános szerződési feltételeikben és adatkezelési feltételeikben:

Facebook:
https://www.facebook.com/privacy/explanation
Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Amennyiben az ilyen formában történő adatkezeléssel vagy a két szolgáltató adatkezelésre vonatkozó feltételeivel nem értesz egyet, úgy kérjük, hogy az e-maillel történő regisztrációt válaszd!

 II/2. Felvételi jelentkezés:

2.1. Az Adatkezelő képzésére történő jelentkezés a https://progmasters.hu/jelentkezes/ oldalon és személyesen történik.
2.2. Érintettek: a képzésre önkéntesen jelentkező személyek.
2.3. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontjának megfelelően a szerződés teljesítése, továbbá az Ekertv. 13/A. §-a.
2.4. Az adatkezelés célja az érintettek és az Adatkezelő közötti kapcsolattartás és a felvételi eljárás (személyes felvételi vizsga) biztosítása. Az adatok megadása nélkül az Adatkezelő nem tudja biztosítani a szolgáltatását.
2.5. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, a jelentkező önéletrajzban önkéntesen megadott egyéb adatok: születési dátum, életkor, képzettség, végzettség, nyelvismereti és egyéb készségek, korábbi munkahelyek és tisztségek, fénykép (képmás).
2.6. Az adatkezelés időtartama: a regisztrációs fiók törlésének érintett általi kezdeményezéséig, de legkésőbb a tanfolyam sikeres elvégzését követő 6 hónap lejártáig vagy a tanfolyam elvégzésének sikertelensége esetén a tanfolyam megszűnéséig, jelentkezés és a képzés elvégzése hiányában az utolsó bejelentkezéstől számított 2 év lejártával.
2.7. A fent megjelölt tárhelyszolgáltató adatfeldolgozónak minősül az adatkezelés vonatkozásában. Az adattovábbítás nélkül az Adatkezelő nem tudja biztosítani a szolgáltatását. A személyes adatok továbbá továbbításra kerülnek a jelentkezéseket kezelő, elbíráló kollégáinkhoz.

II/3. A képzésre felvételt nyert hallgatók adatainak kezelése:

3.1. A sikeres felvételi interjút követően az Adatkezelő a szerződés megkötése alapján informatikai képzési szolgáltatást biztosít a vele szerződést kötő hallgatók részére.
3.2. Az érintettek: a képzésre felvételt nyert személyek, akik szerződést kötnek az Adatkezelővel.
3.3 A szerződésben kért adatok egy részét a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet előírásai szerint kezeljük.
3.3.1. Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontjának megfelelően az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, célja a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet rendelkezéseiben foglalt jogszabályi előírásoknak való megfelelés.
3.3.2. Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő eleget tegyen a felnőttképzési tevékenységgel járó jogszabályi kötelezettségeknek, és ezzel a felnőttképzést biztosítani tudja. Az adatok megadása nélkül az Adatkezelő nem tudja biztosítani a szolgáltatását.
3.3.3. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: A felnőttképző (az Adatkezelő) a képzés lebonyolítása érdekében kezeli a képzésben részt vevő személy

aa) természetes személyazonosító adatait (neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja születési neve) és – az oktatási azonosító szám kiadásával összefüggésben – oktatási azonosító számát,
ab) elektronikus levelezési címét és
ac) legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adatát.
b) a képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő személy
ba) legmagasabb iskolai végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével,
bb) a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével,
bc) a képzés során történő értékelésével és minősítésével,
bd) a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak.

3.3.4. Az adatkezelés időtartama: A felnőttképző a fentiekben meghatározott személyes adatot a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli.
3.3.5. A felnőttképző a) az oktatás, képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára és – a zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével – befejezésének tervezett időpontjára, b) a képzésben részt vevő személyek természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére, valamint legmagasabb iskolai végzettségére, c) a képzési díjra és annak költségviselőjére vonatkozó adatot szolgáltat a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében (https://far.nive.hu/ ), tehát az Adatkezelő ebbe a rendszerbe köteles továbbítani az érintett személyes adatait a jogszabály alapján. Az érintett weboldal adatkezelési tájékoztatójában részletes tájékoztatás is található az adatkezelésről.
3.3.6. A fenti adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra -személyazonosításra alkalmatlan módon – átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmasmódon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.
3.4. Azon cél érdekében, hogy hogy az érintettekkel az Adatkezelő kapcsolatot tudjon tartani és a felnőttképzést szerződésszerűen biztosítani tudja, az Adatkezelő kezeli a képzés résztvevőinek levelezési címét és telefonszámát.
3.4.1. Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].
3.4.2. Az adatkezelés időtartama: a polgári jogi elévülési idő, 5 év, a Ptk.-ban rögzített feltételek szerint.
3.5. Adattovábbítás: a képzés biztosításához alvállalkozókat veszünk igénybe, az oktatók mint címzettek személyéről előzetesen tájékoztatjuk a hallgatókat. A képzésben részt vehet a Training360 Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Budafoki út 56. A. ép. III. em.) is.

II/4. Munkaerő-közvetítés

4.1. Az Adatkezelő munkaerő-közvetítői tevékenységet végez.
4.2. Érintettek: az Adatkezelő munkaerő-közvetítői szolgáltatását igénybe vevő személyek.
4.3. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontjának megfelelően a szerződés teljesítése.
4.4. Az adatkezelés célja az, hogy az érintett megrendelése alapján az Adatkezelő munkaerő-közvetítési tevékenységet végezzen számára.
4.5. Az adatok megadása nélkül az Adatkezelő nem tudja biztosítani a szolgáltatását.
4.6. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, születési dátum, életkor, képzettség, végzettség, nyelvismereti és egyéb készségek, korábbi munkahelyek és tisztségek, fénykép (képmás), a jelentkező önéletrajzban önkéntesen megadott egyéb adatok.
4.7. Adattovábbítás: a személyes adatokat az Adatkezelő az együttműködő partnerei részére továbbítja. A konkrét együttműködő partnerről a továbbítás előtt az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet és tiltakozás esetén nem továbbítja a személyes adatokat.
4.8. A polgári jogi elévülési idő (5 év, amely a Ptk. szerinti esetekben meghosszabbodhat).
4.9. Közös adatkezelés: A munkaerő-közvetítés során igénybe vesszük a Training360 Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 56. A. ép. III. em.) közreműködését, az ő partnerei részére is történik munka-erő közvetítés, illetve mi is közvetítjük az ő hallgatóit. Így közös adatkezelőnek minősülünk, mivel az adatkezelések céljait és eszközeit közösen határozzák meg. A Training360 Kft. adatkezelésére vonatkozó tájékoztatás itt érhető el: https://www.training360.com/adatkezelesi-tajekoztato. Az alábbiakban tájékoztatjuk az érintetteket a közös adatkezelésre vonatkozó megállapodás lényeges rendelkezéseiről.
4.9.1. A GDPR 13. és 14. cikk szerinti tájékoztatási kötelezettségének a közös adatkezelők közül az a fél köteles eleget tenni, amelyikkel az érintett szerződést köt a szolgáltatások igénybevétele céljából.
4.9.2. A GDPR 15–20. cikkében rögzített, az érintettek jogainak gyakorlásához köthető adatkezelői kötelezettségeket az a közös adatkezelő teljesíti, amelyik a személyes adatokat kezeli.
4.9.3. A közös adatkezelők a GDPR 32. cikk szerinti biztonsági követelményeknek kötelesek eleget tenni a saját adatkezelésük vonatkozásában.
4.9.4. A GDPR 33. és 34. cikk: a személyes adatokat érintő adatvédelmi incidensek tekintetében fennálló kötelezettségeket az a Fél köteles teljesíteni, akinél az incidens bekövetkezik.
4.9.5. Bármely egyéb kötelezettség azt a közös adatkezelőt terheli, akinek az adatkezelésére a kötelezettség vonatkozik.
4.9.6. A meállapodás feltételeitől függetlenül az érintettek mindkét adatkezelő vonatkozásában és mindkét adatkezelővel szemben gyakorolhatják a GDPR és az Info tv. szerinti jogaikat. Amennyiben erre kerül sor, az adatkezelők kötelesek együttműködni egymással a megkeresés gyors és hatékony kivizsgálása, megoldása érdekében.

II/5. Számlázás:

5.1. Az Adatkezelő számlázási, számviteli, könyvelési célból kezeli a hallgatók személyes adatait.
5.2. Érintettek: a képzésre felvételt nyert személyek, akik felé az Adatkezelő számlát állít ki.
5.3. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontjának megfelelően az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján.
5.4. Az adatkezelés célja számlázási és számviteli kötelezettségek teljesítése.
5.5. Az adatok megadása nélkül az Adatkezelő nem tudja biztosítani a szolgáltatását.
5.6. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: vezetéknév, keresztnév, számlázási cím, adóazonosító jel.
5.7. Adattovábbítás (adatfeldolgozó): Név: Edictum-Next Kft. (1116 Budapest, Június u.7.; office@edictumnext.hu) tevékenység: könyvelés, az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a szolgáltatást. Továbbított személyes adatok: a számlázáshoz szükséges adatok, név és cím. A számlákon található adatokhoz a pénzügyekkel foglalkozó kollégáink is hozzáférnek.
5.8. Az adatkezelés időtartama: 8 év.

II/6. Nyílt napra jelentkezés:

6.1. Az érdeklődők jogosultak e-mailben jelentkezni az Adatkezelő által szervezett nyílt napokra.
6.2. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjának megfelelően az érintett önkéntes hozzájárulása.
6.3. Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a résztvevők számát felmérje és a nyílt napon történő részvételt biztosítsa, továbbá az esemény előtt emlékeztető e-mailt küldhessen.
6.4. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: e-mail cím, név.
6.5. Az adatkezelés időtartama: a jelentkezéssel érintett (halasztás esetén halasztott) nyílt nap megtartásától számított 1 hét.

II/7. Nyilvánosságra hozatal weboldalon, közösségi médiában, tabló, blog, sikersztorik, „cégeknek”

7.1. Az Adatkezelő bizonyos esetekben nyilvánosságra hozza, közzéteszi az érintettek adatait az interneten és közösségi médiában (Facebook, Instagram). A közösségi médiumok mint adatkezelők adatkezelésre vonatkozó tájékoztatói elérhetőek az egyes fórumokon.
7.2. Az Adatkezelő a Képzésen végzettek mint érintettek tablóképeit névvel és képmással tabló formájában megjeleníti, nyilvánosságra hozza a weboldalán és a közösségi oldalain abból a célból, hogy saját szolgáltatását népszerűsítse, reklámozza. A tablón az alábbi személyes adatok kerülnek nyilvánosságra hozatalra: teljes név, képmás, a képzés elvégzésének ténye és annak időpontja. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontjának megfelelően az Adatkezelő jogos érdeke, amely ahhoz fűződik, hogy a szolgáltatását közvetlen üzletszerzési célzattal népszerűsítse, reklámozza. Az adatkezelés időben nem korlátozott.
7.3. A képzést elvégzőkről mint érintettekről továbbá a külön, előzetes hozzájárulásukkal az Adatkezelő blogbejegyzéseket, „sikersztorikat” oszt meg weboldalán, közösségi oldalain abból a célból, hogy saját szolgáltatását népszerűsítse, reklámozza. A bejegyzésekben azok tartalmától függően nyilvánosságra hozatalra kerülhet az érintett képmása, teljes neve, munkahelye, korábbi munkahelyei, a végzettség után megszerzett munkahelye és pozíciói, a képzés elvégzésének ténye és időpontja. A bejegyzés megjelenítéséhez annak tartalma ismertetésével az Adatkezelő kikéri az érintett hozzájárulását. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjának megfelelően az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet a jelen Adatkezelési Tájékoztató kifejezett elfogadásával, illetve a blogbejegyzések esetén az azok közzétételéhez történő megjelenítéssel ad meg. Az adatkezelés az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart.
7.4. A munkaerő-közvetítési tevékenysége keretében az Adatkezelő a partnercégeinek szóló aloldalán https://business.progmasters.hu/jeloltek/ nyilvánosan hozzáférhetővé teszi az aktuális képzését végző és már végzett hallgatók mint érintettek képmását, korábbi tapasztalatait, nyelvtudását és egy, az érintett által megfogalmazott szöveget, amely az érintett által a szövegbe fogalmazott személyes adatokat tartalmazhatja. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjának megfelelően az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet a jelen Adatkezelési Tájékoztató kifejezett elfogadásával, illetve a blogbejegyzések esetén az azok közzétételéhez történő megjelenítéssel ad meg. Az adatkezelés az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart.
7.5. Adattovábbítás a tárhelyszolgáltató részére történik, figyelemmel arra, hogy a személyes adatok az általa biztosított tárhelyen kerülnek tárolásra.

II/8. Hírlevelek:

8.1. A hírlevélre a regisztrációval egyidejűleg és a regisztrációtól függetlenül is feliratkozhat az érintett kifejezett, önkéntes és tevőleges nyilatkozatával.
8.2. Az adatkezelés célja az érintett tájékoztatása az Adatkezelő szolgáltatásairól, az azokban bekövetkezett változásokról, hírekről, eseményekről.
8.3. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjának megfelelően az érintett önkéntes hozzájárulása
Az adatkezeléssel érintett adatok köre: név (kereszt- és vezetéknév); e-mail cím
8.4 Az adatkezelés időtartama: a feliratkozás érintett általi törlésének kezdeményezéséig.

II/9. Kapcsolatfelvétel velünk

9.1. Amikor valaki (pl. e-mail-ben vagy telefonon) elsőként, egyéb adatkezelés nélkül felveszi a kapcsolatot az Adatkezelővel annak elérhetőségein (így ajánlatkérés vagy ajánlattétel céljából), az Adatkezelő személyes adatokat kezel.
9.2. Az adatkezelés célja a kapcsolattartás.
9.3. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].
9.4. Az adatkezelés időtartama: a kommunikáció lezárultát követő 60 napig, illetve a jogalap megváltozásáig (pl. szerződéskötés).
9.5. Az adatok megadása a szerződés kötésének nem feltétele, azonban annak elmaradása esetén a kapcsolattartás nem biztosítható.
9.6. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: az érintett által a kapcsolatfelvételnél önkéntesen megadott személyes adatok, különösen a neve, e-mail címe, telefonszáma, beosztása, tisztsége.
9.7. Az adatkezelés címzettje az ügyfélkapcsolatokkal foglalkozó munkatárs, illetve az érintett által küldött üzenet címzettje, vagy a kérdéssel foglalkozó kolléga.

II/10. Egyéb szerződéses partnereinkre vonatkozó adatkezelés

10.1. Az Adatkezelő az egyéb szerződéses partnerei vonatkozásában kapcsolattartás, a szerződések teljesítése céljából kezeli a természetes személy partnerek és a nem természetes személy partnerek kapcsolattartóinak adatait (partnerek nevét és lakcímét, e-mail címét, telefonszámát, kapcsolattartók nevét, telefonszámát, e-mail címét, tisztségét, munkakörét).
10.2. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés] a természetes személy partnerek esetében. A nem természetes személy partnerek kapcsolattartóinak adatai tekintetében az adatkezelés jogalapja a partner és az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a közöttük fennálló szerződés teljesítésre kerüljön teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti adatkezelés].
10.3. Az adatkezelés időtartama: 5 év, a polgári jogi elévülés szabályainak megfelelően.

II/11. A hozzájárulás igazolása

11.1. Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. Ennek érdekében az Adatkezelő tárolja és szükség esetén az eljáró hatóság/bíróság előtt felhasználja az érintett személyes adatait.
11.2. Az érintett a hozzájárulást adó személy.
11.3. A GDPR 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].
11.4. Az adatkezeléssel érintett adatok köre: a hozzájárulás megadásának időpontja, IP-cím, az azonosításhoz szükséges adatok, így az e-mail cím és a vezeték, illetve keresztnév.
11.5. Az adatkezelés időtartama: a jogszabályi elévülési idő.

II/12. Cookie-k

12.1. Az anonim látogatóazonosító (cookie/süti) egy olyan egyedi – azonosításra (autentikálásra), illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, amelyet a szolgáltatók a látogatók, így az Érintett számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas és az IP-cím kezelését igényli.
12.2. A cookie használata az ügyfelek információhasználati szokásairól történő adatszerzést jelent a szolgáltatás színvonalának emelése és a szolgáltatások testreszabása céljából. A cookie webanalitikai célokat szolgál, elősegíti az érintettek megkülönböztetését, az adatvesztés megakadályozását. Az anonim látogatóazonosító lehetővé teszi továbbá az érintett internethasználatának, így a megtekintett weboldalak történetének a böngészési szokásoknak nyomon követését. A cookie használatával kizárólag az adott szolgáltató tudja az érintett adatokat az érintett személyével kapcsolatba hozni, és kizárólag az érintett domain cím látogatása esetén.
12.3. Az érintettnek (a weboldal látogatójának) módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését a számítógépére, illetőleg a telepítést, oldalra történő belépést követően törölni tudja ezeket a böngésző adatvédelmi beállításainál, így a követés leáll. Ebben az esetben a legtöbb szolgáltatásunkat ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldásokat kínáló oldalainkon) az igénybe vehető szolgáltatások köre szűkebb.
12.4. A cookie kezelése kapcsán az adattárolás időtartama a cookie típusától függ. A munkamenet-cookie-k a böngésző bezárásával lejárnak. A maradandó cookie-k, beleértve a helyi megosztott objektumokat („Flash cookie-kat”), általában két hónaptól pár évig terjedő lejárati idővel rendelkeznek, a lenti táblázat szerint.
12.5. A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében
– hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
– hogyan fogadhat el új cookie-kat,
– hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
– hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

12.6. Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se
Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/hu-HU/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

12.7. Az Adatkezelő a Weboldal fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez a WordPress és a Divi szolgáltatásait veszi igénybe.
12.8. Az adatkezelés célja: az érintetti élmény javítása, az érintettek azonosítása, az aktuális munkamenet adatainak tárolása, az adatvesztés megakadályozása, az érintettek azonosítása, nyomon követése, webanalitika.
12.9. Az adatkezelés jogalapja a webes felület helyes működéséhez nélkülözhetetlen cookie-k esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, az Adatkezelőnek a weboldal megfelelő működéséhez fűződő jogos érdeke. Egyéb cookie-k esetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjának megfelelően az érintett önkéntes hozzájárulása.
12.10. A kezelt adatok köre: böngészési előzmény, azonosítószám, dátum, időpont.
12.11.1. Külső szerverek segítik a Weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics és Google Tag Manager). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. A Weboldal a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Weboldal érintetti letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően az adott Érintett részére nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól. A Google által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken: http://www.google.com/policies/technologies/ads/. A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/

A Google által használt marketing cookie-k és azok lejárata:

Forrás Név Fő funkció Funkció leírás Lejárat
FACEBOOK c_user Hitelesítés ellenőrzi a fiókodat, és megállapítja, hogy be vagy-e jelentkezve – így könnyebben tudja elérni a Meta-termékeket, illetve így megfelelő élményt és funkciókat tud biztosítani 365 nap
datr Biztonság; a webhely és a termék integritása célja, hogy a bejelentkezett felhasználótól függetlenül azonosítsa a Facebookhoz való csatlakozáshoz használt webböngészőt 2 év
dpr Teljesítmény a Meta webhelyek és alkalmazások megfelelő megjelenítése érdekében használják, többek között abból a célból, hogy a készüléked képernyőjéhez igazodó, optimális élményt tudják nyújtani 7 nap
fr Biztonság; a webhely és a termék integritása a hirdetések megjelenítésére és mérésére, illetve a relevanciájuk javítására szolgál 90 nap
sb Biztonság; a webhely és a termék integritása lehetővé teszi a Meta számára a böngésződ biztonságos azonosítását böngésző bezárásakor vagy munkamenet végén
usida Hirdetések, ajánlások, elemzési adatok és mérés a felhasználó böngészőjének és egyedi azonosítójának kombinációját gyűjti össze, amellyel a hirdetéseket a felhasználókhoz szabja böngésző bezárásakor vagy munkamenet végén
xs Hitelesítés ellenőrzi a fiókodat, és megállapítja, hogy be vagy-e jelentkezve – így könnyebben tudja elérni a Meta-termékeket, illetve így megfelelő élményt és funkciókat tud biztosítani 365 nap
_fbc Marketing Csak akkor van beállítva, ha a felhasználó egy hirdetésből érkezik a webhelyére, és a cél URL tartalmazza az “fbclid” kattintási azonosítót. 2 év
_fbp Működés, biztonság, elemzés, hirdetés Ezt a cookie-t a Facebook hirdetési termékek kézbesítésére használja azon személyek részére, akik a Facebook vagy a Facebook Advertising valamely digitális felületét böngészve weboldalunkat felkeresték. 3 hónap
GOOGLE.COM 1P_JAR Marketing webhelystatisztikák gyűjtésére és a konverziós ráta követésére használják 30 nap
NID Működés, biztonság, elemzés, hirdetés egy egyedi azonosítót tartalmaz, amelyet a Google arra használ, hogy emlékezzen a preferenciáidra és egyéb információkra, például a választott nyelvre (pl. magyar), és hogy hány keresési eredményt szeretnél oldalanként megjeleníteni (pl. 10 vagy 20) 6 hónap
_Secure-3PAPISID Marketing célzási célokra használják, hogy profilt készítsenek a weboldal látogatóinak érdekeiről, a releváns és személyre szabott Google hirdetések megjelenítéséhez 2 év
_Secure-3PSID Marketing célzási célokra használják, hogy profilt készítsenek a weboldal látogatóinak érdekeiről, a releváns és személyre szabott Google hirdetések megjelenítéséhez 2 év
_Secure-3PSIDCC Marketing célzási célokra használják, hogy profilt készítsenek a weboldal látogatóinak érdekeiről, a releváns és személyre szabott Google hirdetések megjelenítéséhez 1 év
CONSENT Marketing Google mapshez szükséges cookiek, a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint 2 év
__utma Működés, biztonság, elemzés, hirdetés Ezt a sütit a Google Analytics állítja be, és a felhasználók és a munkamenetek megkülönböztetésére szolgál. A süti akkor jön létre, amikor a JavaScript könyvtár végrehajtásra kerül, és nincsenek létező __utma sütik. A süti minden alkalommal frissül, amikor az adatokat elküldi a Google Analyticsnek. 2 év
__utmc Működés, biztonság, elemzés, hirdetés A cookie-t a Google Analytics állítja be, és törli, amikor a felhasználó bezárja a böngészőt. A sütiket a ga.js nem használja. A sütik lehetővé teszik az együttműködést az urchin.js-vel, amely a Google elemzés egy régebbi verziója, és amelyet az __utmb sütivel együtt használ új munkamenetek, ill. látogatások meghatározására. böngésző bezárásakor vagy munkamenet végén
__utmz Működés, biztonság, elemzés, hirdetés Ezt a sütit a Google elemzése állítja be, és azt a forgalmi forrást vagy kampányt tárolja, amelyen keresztül a látogató eljutott a webhelyre. 6 hónap
_ga Működés, biztonság, elemzés, hirdetés Ez a cookie egyedi azonosítót társít a látogatóhoz, melyen keresztül statisztikai adatok ismerhetők meg a felhasználók weboldal használati szokásairól. 2 év
_ga_#ID Ez már a legenerált cookie lehetett
_gac_#ID statisztika a hirdetési kampányokhoz tartozó adatokat gyűjt 90 nap
_gat_UA-80732944-1 Működés, biztonság, elemzés, hirdetés Ez a Google Analytics által beállított minta típusú süti, amelyben a név mintázati eleme tartalmazza a hozzá kapcsolódó fiók vagy webhely egyedi azonosító számát. A _gat cookie egyik változata, amelyet arra használnak, hogy korlátozzák a nagy forgalmú webhelyeknél rögzített adatmennyiséget. pár másodperc
_gcl_au Működés, biztonság, elemzés, hirdetés A sütit a Google AdSense használja, hogy a szolgáltatásaikat használó honlapokon a hirdetések hatékonyságát tesztelje. 3 hónap
_gid Működés, biztonság, elemzés, hirdetés Egyedi azonosítót társít a látogatóhoz, melyen keresztül statisztikai adatok ismerhetők meg a felhasználók weboldal használati szokásairól. 1 nap
1 hónap
GOOGLE.HU CONSENT Marketing Google mapshez szükséges cookiek, a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint 2 év
1P_JAR Marketing Ez a cookie gyűjti a weboldal statisztikáit és méri a konverziókat a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint
NID Marketing Ez segítségünkre van abban, hogy testre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-on, a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint 6 hónap
_Secure-3PAPISID Marketing Célzási célokra használják, hogy profilt készítsenek a weboldal látogatóinak érdekeiről, a releváns és személyre szabott Google hirdetések megjelenítéséhez. 2 év
_Secure-3PSID Marketing Célzási célokra használják, hogy profilt készítsenek a weboldal látogatóinak érdekeiről, a releváns és személyre szabott Google hirdetések megjelenítéséhez. 2 év
Hotjar _HjAbsolueSessionInProgress Működés, biztonság, elemzés, hirdetés Azt állapítja meg, hogy a honlapot hányszor látogattak meg különböző látogatók. Az egyes látogatókhoz egy egyedi azonosítót rendel hozzá, így ugyanaz a látogató nem kerül többször regisztrálásra. pár perc
_HjIncludedInPageviewSample Működés, biztonság, elemzés, hirdetés Azt ellenőrzi, hogy a munkamenetek és interakciók valóban szerepelnek-e az elkészült statisztikákban pár perc
_hjSessionUser_#ID Működés, biztonság, elemzés, hirdetés Azt állapítja meg, hogy a honlapot hányszor látogatta meg az egyedi azonosítóval rendelkező látogató. 1 év
hjSession{site_id} Munkamenet Azt biztosítja, hogy egy munkamenet ablakon belül a kérések azonos munkamenethez kerülnek rendelésre 30 perc
_hjid Működés, biztonság, elemzés, hirdetés Azt biztosítja, hogy egymást követő látogatások azonos felhasználó azonosítóhoz kerüljenek rendelésre 365 nap
progmasters.hu PHPSESSID Működés, biztonság, elemzés, hirdetés Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között böngésző bezárása vagy munkamenet végén
_viewed_cookie_policy funkcionális Azt jelzi, hogy Ön elfogadta-e a cookie-k kezelését 2 hét
DOUBLECLICK.NET IDE Működés, biztonság, elemzés, hirdetés A Google DoubleClick arra használja, hogy regisztrálja és jelentse a weboldal felhasználói tevékenységeit, miután megtekintette vagy rákattintott egy hirdető hirdetésére, egy hirdetés hatékonyságának mérése és a célzott hirdetések bemutatása céljából. 1 év
DOUBLECLICK.NET DSID Arra használják, hogy azonosítson egy bejelentkezett felhasználót a nem-Google oldalakon, és hogy a felhasználói személyreszabott hirdetési preferenciákat tárolja. 2 hét
TABOOLA.COM t_gid Működés, biztonság, elemzés, hirdetés A süti a felhasználók megkülönböztetésére/felismerésére szolgál és statisztikai adatokat generál arról, hogy a felhasználó hogyan használja a weboldalt. 1 év
TIKTOK.COM _ttp hirdetés A TikTokon a hirdetési kampányok mérésére és javítására, valamint a felhasználói élmény személyreszabására szolgál. 13 hónap
_tt_enable_cookie hirdetés Besorolás alatt 13 hónap
_ttp hirdetés Besorolás alatt 13 hónap

 

II/13. Panaszkezelés

13.1. Az Adatkezelés a panaszkezelés céljából történik, az Adatkezelő köteles a panaszt megőrizni a vonatkozó jogszabályok alapján.
13.2. Az érintett a panaszos személy, illetve a kapcsolattartó.
13.3. Az adatkezelés jogalapja a jogszabályi kötelezettség teljesítése, az 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].
13.4. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám.
13.5. Az adatkezelés időtartama: 3 év, a jogszabályi megőrzési kötelezettségnek megfelelően.
13.6. Címzettek: a panasz kezelésével foglalkozó kollégáink, valamint az érintett hatóságok.

II/14. Állásra jelentkezés hozzánk

2.14.1. Az Adatkezelő kezeli a hozzá állásra jelentkezők személyes adatait.
2.14.2. Az adatkezelés célja a jelentkező adott pozícióra való alkalmasságának felmérése és a kapcsolattartási adatok (e-mail, telefonszám) tekintetében a jelentkezővel való kapcsolattartás. A kapcsolattartás körében a jelentkező elérhetőségeit különösen az alábbiakra használjuk: értesítés a jelentkezés sikerességéről vagy sikertelenségéről, időpontegyeztetés, a más által betöltött pozíciónak a lenti időtartamon belüli megüresedése esetén az erről való tájékoztatás.
2.14.3. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjának megfelelően az érintett önkéntes hozzájárulása.
2.14.4. Az adatkezeléssel érintett adatok köre: név (kereszt- és vezetéknév); email cím, képesítés, tanulmányok, életkor, telefonszám, képmás, valamint a jelentkező által az önéletrajzában vagy egyéb formában önkéntesen megadott egyéb személyes adatok.
2.14.5. Az adatkezelés időtartama: a megpályázott pozíció elbírálásától számított 6 hónapig azzal, hogy az érintett ezt megelőzően is jogosult a törlést kezdeményezni. Sikeres felvétel esetén ezen a jogcímen az Adatkezelő a személyes adatokat az érintett munkába lépéséig kezeli.
2.14.6. A  hozzájárulás  megadása  szükséges  feltétele  annak,  hogy az Adatkezelő a pályázati anyagot elbírálhassa, valamint a jelentkezővel a kapcsolatot felvegye.
2.14.7. Címzettek: a munkáltatói jogkör gyakorlója, a HR feladatokat ellátó, valamint a kiválasztásban érintett személyek (pl. irodavezető, részlegvezető).

III. Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, valamint azok érvényesítése

 1. Az érintett az Adatkezelő fenti elérhetőségein gyakorolhatja jogait:
  – a tájékoztatás kérése a személyes adatai kezeléséről, illetve a hozzáférési jog (III/1.);
  – személyes adatai helyesbítésének kérése (III/2.),
  – a kötelező adatkezelések kivételével a személyes adatok törlése iránti kérelem (III/3.),
  – Az adatkezelés korlátozásához való jog (III/4.)
  – adathordozáshoz való jog (III/5.),
  – tiltakozás joga (III/6.);
  – az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga (III/7.).
  – a személyes adatok visszavonása (III/8.),

III/1. Tájékoztatáshoz való jog, hozzáférési jog:

1.1. Az Adatkezelő az érintettek a személyes adatai kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében meghatározott körre kiterjedő tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva adja meg.
1.2. A tájékoztatás kérése írásban gyakorolható az Adatkezelő fenti elérhetőségein. Az érintett kérésére, amennyiben igazolja személyazonosságát, szóban is adható tájékoztatás.
1.3. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.
1.4. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.
1.5. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

III/2. Helyesbítés joga:

2.1. Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

III/3. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

3.1. Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
– személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
– a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
3.2. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés az alábbiakhoz szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

III/4. Az adatkezelés korlátozásához való jog:

4.1. Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
4.2. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
4.3. Az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról.

III/5. Adathordozáshoz való jog:

5.1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

III/6. Tiltakozás joga:

6.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
6.2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

III/7. Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga:

7.1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható ez a jogosultság, ha az adatkezelés
– az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
– meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy – az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

III/8. Visszavonás joga:

8.1. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

III/9. Jogérvényesítésre vonatkozó eljárási szabályok:

9.1. Ügyintézési határidő: Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fenti pontok szerinti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
9.2. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
9.3. Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
9.4. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

III/10. Adatbiztonság:

10.1. Az adatkezelő minden tőle telhető lépést megtesz az adatok biztonságának biztosítása érdekében, illetve annak érdekében, hogy csökkentse a kockázatot, ami a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből ered. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben: a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét; c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

IV. Jogorvoslat, panasz

1. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://www.naih.hu/; székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., Telefon: +36 (1) 391-1400) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli.

2. Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.