Adatkezelési Tájékoztató

Hatálybalépés: 2021.01.04.

Tartalom:

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megtalálod a személyes adataid www.progmasters.hu cím alatti weboldalon (a továbbiakban: a Weboldal) kezelésére vonatkozó, valamint a lentiekben megjelölt Adatkezelő általi adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást az alábbi fejezetekben:

I. Alapvető rendelkezések. Egyéb általános tájékoztatás mellett ez a fejezet tartalmazza az adatkezelő és egyes adatfeldolgozók adatait.

II. Adatkezelési Módok. Ebben a fejezetben külön tájékoztatást találsz (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és időtartamáról, az érintettek és a kezelt adatok köréről, az adattovábbítás címzettjeiről) az adatkezelés minden egyes alábbi célja tekintetében:

II/1. Regisztráció, hozzáférés a felkészítő anyagokhoz
II/2. Felvételi jelentkezés
II/3. A képzésre felvételt nyert hallgatók személyes adatainak kezelése
II/4. Munkaerő-közvetítés
II/5. Számlázás
II/6. Nyílt napra jelentkezés
II/7. Nyilvánosságra hozatal weboldalon, közösségi médiában, tabló, blog, sikersztorik, „cégeknek”
II/8. Hírlevelek
II/9. Kapcsolatfelvétel velünk
II/10. Egyéb szerződéses partnereinkre vonatkozó adatkezelés
II/11. A hozzájárulás igazolása
II/12. Cookie-k

III. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, valamint azok érvényesítése. Itt az adatkezeléshez kapcsolódó jogaid és a vonatkozó eljárás részletes leírását találod.

IV. Jogorvoslat. Ebben a fejezetben találod azon jogorvoslati lehetőségek részletes leírását, amik rendelkezésedre állnak, ha a személyes adataidhoz fűződő jogaid sérülnek.

 Alapvető rendelkezések

1. Az Adatkezelő (további kérdés esetén a lenti elérhetőségeinken állunk rendelkezésre):

QTC Kft.
székhely: 1147 Budapest, Szuglói körvasút sor 153;
cégjegyzékszám: 01-09-277470;
nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;
adószám: 13566359-2-42;
az Adatkezelő képviselője: Filep Szabolcs ügyvezető
telefonszám: +36 (30) 829 0833;
e-mail: jelentkezes@progmasters.hu

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000247
Felnőttképzési engedély szám: E/2020/000075
Magán-munkaerőközvetítői tevékenység engedélyének száma: BP/0701/1283-1/2017-1061

Az „Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 1. Az Adatkezelő tevékenysége során adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 2. A weboldal tárhelyszolgáltatója (adatfeldolgozó): Amazon Web Services Ireland Limited (https://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center/).

Az Adatkezelő a személyes adatokat továbbá a Google tárhelyein tárolja (https://cloud.google.com/security/gdpr/), ahová az adatok továbbítása történik.

A fenti szolgáltatók a GDPR rendelkezéseinek megfelelő szolgáltatást biztosítanak, amelyek pontos leírásai a fenti linkeken hozzáférhetőek. A szolgáltatók mint az EU-n kívüli harmadik országokban székhellyel rendelkező szervezetek a „Privacy Shield” tanúsítvánnyal rendelkeznek az EU-USA adatvédelmi pajzs megállapodás alapján, amely garantálja az EU-ban alkalmazandó adatvédelmi szintnek való megfelelést. Amennyiben az ilyen formában történő adatkezeléssel vagy a két szolgáltató adatkezelésre vonatkozó feltételeivel nem ért egyet, úgy kérjük, hogy ne vegye igénybe szolgáltatásainkat a weboldalon keresztül!

 1. Érintettek: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy  –  közvetlenül  vagy  közvetve  –  azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli.
 2. Az Adatkezelő tevékenységének ellátása során, azzal összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben és módon kezeli az érintettek személyes adatait. Az Adatkezelő fő tevékenysége általános jelleggel az alábbi szolgáltatásokat foglalja magában: szoftverfejlesztői képzés tartása, munkaerő-közvetítés a képzést elvégző hallgatók közül az Adatkezelő partnerei számára. A képzésre történő felvételhez előzetes regisztrációt követően az online elérhető tananyag elsajátítására, majd ezt követően hallgatói jelentkezésre és személyes felvételi során a felvételi feladatok sikeres megoldására van szükség.
 3. Az Adatkezelő tevékenységét látogatói és ügyfelei személyiségi jogainak védelmével, a vonatkozó jogszabályok, így különösen:

– az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

– valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.);

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.)

– a Polgári Törvénykönyv;

rendelkezéseinek betartásával végzi.

 1. Felhívjuk a figyelmet, hogy az érintett önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezeléshez a jelen Adatkezelési Tájékoztató feltételeinek elfogadásával egyidejűleg az érintett hozzájárul.
 2. A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.
 3. Módosítás: Az Adatkezelő jogosult bármikor egyoldalúan módosítani a jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmát, amiről e-mailben értesíti az érintetteket. Az érintettek a tájékoztatást a következő használatkor fogadják el.
 4. Amennyiben az Adatkezelőt bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési vagy közigazgatási hatóság, így pl. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresi tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása végett, úgy a megkereső által a pontos cél, jogalap és az adatok körének megjelölése mellett az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat és erről az érintett Felhasználót haladéktalanul értesíti.

 

II. Adatkezelési módok:

II/1. Regisztráció, hozzáférés a felkészítő anyagokhoz:

1.1. A Weboldalon elérhető felkészítő anyagokhoz való hozzáféréshez regisztráció szükséges (a https://progmasters.hu/register/ oldalon). Regisztráció (az adatok megadása) hiányában az Adatkezelő nem tud hozzáférést biztosítani a felkészítő anyagokhoz az érintett részére.

1.2. Érintettek: a regisztráció során az adataikat megadó személyek.

1.3. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontjának megfelelően a szerződés teljesítése, továbbá az Ekertv. 13/A. §-a.

1.4. Az adatkezelés célja, hogy az érintettekkel az Adatkezelő kapcsolatot tudjon tartani és részükre az anyagokat mint szolgáltatását biztosítani tudja. Az adatkezelés nem alapul jogszabályon.

1.5. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: felhasználónév/e-mail cím; jelszó.

1.6. Az adatkezelés időtartama: a regisztrációs fiók törlésének érintett általi kezdeményezéséig, de legkésőbb a tanfolyam sikeres elvégzése esetén az azt követő 6 hónap lejártáig vagy a tanfolyam elvégzésének sikertelensége esetén a tanfolyam megszűnéséig, jelentkezés és a képzés elvégzése hiányában az utolsó bejelentkezéstől számított 2 év lejártával.

1.7. Az adatok a tárhelyszolgáltató mint adatfeldolgozó részére kerülnek továbbításra. Továbbított adatok: a regisztrációnál felvett adatok. Adattovábbítás jogalapja: a szerződés teljesítése. Az adattovábbítás nélkül az Adatkezelő nem tudja biztosítani a szolgáltatását.

1.8. Felhívjuk a figyelmed, hogy Google vagy Facebook fiókkal történő regisztráció esetén az adatok gyűjtése ezen szolgáltatóktól (Facebook Inc.; 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; és Google LLC 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok) történik az összekapcsolást elősegítő plug-inekkel és az adatkezelésre nézve ezen szolgáltatók adatkezelési tájékoztatói is irányadóak. Ebben az esetben a szolgáltatók felé a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjának megfelelően, a szolgáltató (személyre szabott hirdetések megjelenítéséhez fűződő) jogos érdeke alapján továbbításra kerül az IP-címed és az az adat, hogy az eszközöd megnyitotta a Weboldalat és ezek az adatok a szolgáltatók által tárolásra kerülnek. A szolgáltatók mint az EU-n kívüli harmadik országokban székhellyel rendelkező szervezetek a „Privacy Shield” tanúsítvánnyal rendelkeznek az EU-USA adatvédelmi pajzs megállapodás alapján, amely garantálja az EU-ban alkalmazandó adatvédelmi szintnek való megfelelést. Amennyiben az ilyen formában történő adatkezeléssel vagy a két szolgáltató adatkezelésre vonatkozó feltételeivel nem ért egyet, úgy kérjük, hogy az e-maillel történő regisztrációt válaszd!

 

II/2. Felvételi jelentkezés:

2.1. Az Adatkezelő képzésére történő jelentkezés a https://progmasters.hu/jelentkezes/ oldalon és személyesen történik.

2.2. Érintettek: a képzésre önkéntesen jelentkező személyek.

2.3. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontjának megfelelően a szerződés teljesítése, továbbá az Ekertv. 13/A. §-a.

2.4. Az adatkezelés célja az érintettek és az Adatkezelő közötti kapcsolattartás és a felvételi eljárás (személyes felvételi vizsga) biztosítása. Az adatok megadása nélkül az Adatkezelő nem tudja biztosítani a szolgáltatását.

2.5. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, a jelentkező  önéletrajzban önkéntesen megadott egyéb adatok: születési dátum, életkor, képzettség, végzettség, nyelvismereti és egyéb készségek, korábbi munkahelyek és tisztségek, fénykép (képmás).

2.6. Az adatkezelés időtartama: a regisztrációs fiók törlésének érintett általi kezdeményezéséig, de legkésőbb a tanfolyam sikeres elvégzését követő 6 hónap lejártáig vagy a tanfolyam elvégzésének sikertelensége esetén a tanfolyam megszűnéséig, jelentkezés és a képzés elvégzése hiányában az utolsó bejelentkezéstől számított 2 év lejártával.

2.7. A fent megjelölt tárhelyszolgáltató adatfeldolgozónak minősül az adatkezelés vonatkozásában. Az adattovábbítás nélkül az Adatkezelő nem tudja biztosítani a szolgáltatását. A személyes adatok továbbá továbbításra kerülnek a jelentkezéseket kezelő, elbíráló kollégáinkhoz.

II/3. A képzésre felvételt nyert hallgatók adatainak kezelése:

3.1. A sikeres felvételi interjút követően az Adatkezelő a Képzési Szerződése megkötésével szoftverfejlesztői képzési szolgáltatást biztosít a vele szerződést kötő hallgatók részére.

3.2. Az érintettek: a képzésre felvételt nyert személyek, akik szerződést kötnek az Adatkezelővel.

3.2.1. A szerződésben kért adatok egy részét a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet előírásai szerint kezeljük.

3.2.1.1. Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontjának megfelelően az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, célja a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet rendelkezéseiben foglalt jogszabályi előírásoknak való megfelelés.

3.2.1.2. Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő eleget tegyen a felnőttképzési tevékenységgel járó jogszabályi kötelezettségeknek, és ezzel a felnőttképzést biztosítani tudja. Az adatok megadása nélkül az Adatkezelő nem tudja biztosítani a szolgáltatását.

3.2.1.3. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre:  A felnőttképző (az Intézmény mint Adatkezelő) a képzés lebonyolítása érdekében kezeli

 1. a) a képzésben részt vevő személy
 2. aa) természetes személyazonosító adatait (neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja születési neve) és – az oktatási azonosító szám kiadásával összefüggésben – oktatási azonosító számát,
 3. ab) elektronikus levelezési címét és
 4. ac) legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adatát.
 5. b) a képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő személy
 6. ba) legmagasabb iskolai végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével,
 7. bb) a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével,
 8. bc) a képzés során történő értékelésével és minősítésével,
 9. bd) a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel

kapcsolatosak.

3.2.1.4. Az adatkezelés időtartama: A felnőttképző a fentiekben meghatározott személyes adatot a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli.

3.2.1.5. A felnőttképző a) az oktatás, képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára és – a zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével – befejezésének tervezett időpontjára, b) a képzésben részt vevő személyek természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére, valamint legmagasabb iskolai végzettségére, c) a képzési díjra és annak költségviselőjére vonatkozó adatot szolgáltat a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében (https://far.nive.hu/ ), tehát az Adatkezelő ebbe a rendszerbe köteles továbbítani az érintett személyes adatait a jogszabály alapján. Az érintett weboldal adatkezelési tájékoztatójában részletes tájékoztatás is található az adatkezelésről.

3.2.1.6. A fenti adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra -személyazonosításra alkalmatlan módon – átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmasmódon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.

3.2.2. Azon cél érdekében, hogy hogy az érintettekkel az Adatkezelő kapcsolatot tudjon tartani és a felnőttképzést szerződésszerűen biztosítani tudja, az Adatkezelő kezeli a képzés résztvevőinek levelezési címét és telefonszámát.

3.2.2.1. Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].

3.2.2.2. Az adatkezelés időtartama: a polgári jogi elévülési idő, 5 év, a Ptk.-ban rögzített feltételek szerint.

 

II/4. Munkaerő-közvetítés

4.1. Az Adatkezelő külön szerződés alapján munkaerő-közvetítői tevékenységet végez.

4.2. Érintettek: az Adatkezelő munkaerő-közvetítői szolgáltatását igénybe vevő személyek.

4.3. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontjának megfelelően a szerződés teljesítése.

4.4. Az adatkezelés célja az, hogy az érintett megrendelése alapján az Adatkezelő munkaerő-közvetítési tevékenységet végezzen számára.

4.5. Az adatok megadása nélkül az Adatkezelő nem tudja biztosítani a szolgáltatását.

4.6. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, születési dátum, életkor, képzettség, végzettség, nyelvismereti és egyéb készségek, korábbi munkahelyek és tisztségek, fénykép (képmás), a jelentkező  önéletrajzban önkéntesen megadott egyéb adatok.

4.7. Adattovábbítás (adatfeldolgozó): a személyes adatokat az Adatkezelő az együttműködő partnerei részére továbbítja.

4.8. A polgári jogi elévülési idő (5 év, amely a Ptk. szerinti esetekben meghosszabbodhat).

 

II/5. Számlázás:

5.1. Az Adatkezelő számlázási, számviteli, könyvelési célból kezeli a hallgatók személyes adatait.

5.2. Érintettek: a képzésre felvételt nyert személyek, akik felé az Adatkezelő számlát állít ki.

5.3. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontjának megfelelően az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján.

5.4. Az adatkezelés célja számlázási és számviteli kötelezettségek teljesítése.

5.5. Az adatok megadása nélkül az Adatkezelő nem tudja biztosítani a szolgáltatását.

5.6. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: vezetéknév, keresztnév, számlázási cím, adóazonosító jel.

5.7. Adattovábbítás (adatfeldolgozó): Név: Edictum-Next Kft. (1116 Budapest, Június u.7.; office@edictumnext.hu) tevékenység: könyvelés, az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a szolgáltatást. Továbbított személyes adatok: a számlázáshoz szükséges adatok, név és cím. A számlákon található adatokhoz a pénzügyekkel foglalkozó kollégáink is hozzáférnek.

5.8. Az adatkezelés időtartama: 8 év.

II/6. Nyílt napra jelentkezés:

6.1. Az érdeklődők jogosultak e-mailben jelentkezni az Adatkezelő által szervezett nyílt napokra.

6.2. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjának megfelelően az érintett önkéntes hozzájárulása.

6.3. Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a résztvevők számát felmérje és a nyílt napon történő részvételt biztosítsa, továbbá az esemény előtt emlékeztető e-mailt küldhessen.

6.4. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: e-mail cím, név.

6.5. Az adatkezelés időtartama: a jelentkezéssel érintett (halasztás esetén halasztott) nyílt nap megtartásától számított 1 hét.

II/7. Nyilvánosságra hozatal weboldalon, közösségi médiában, tabló, blog, sikersztorik, „cégeknek”

7.1. Az Adatkezelő bizonyos esetekben nyilvánosságra hozza, közzéteszi az érintettek adatait az interneten és közösségi médiában (Facebook, Instagram). A közösségi médiumok mint adatkezelők adatkezelésre vonatkozó tájékoztatói elérhetőek az egyes fórumokon.

7.2. Az Adatkezelő a Képzésen végzettek mint érintettek tablóképeit névvel és képmással tabló formájában megjeleníti, nyilvánosságra hozza a weboldalán és a közösségi oldalain abból a célból, hogy saját szolgáltatását népszerűsítse, reklámozza. A tablón az alábbi személyes adatok kerülnek nyilvánosságra hozatalra: teljes név, képmás, a képzés elvégzésének ténye és annak időpontja. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontjának megfelelően az Adatkezelő jogos érdeke, amely ahhoz fűződik, hogy a szolgáltatását közvetlen üzletszerzési célzattal népszerűsítse, reklámozza. Az adatkezelés időben nem korlátozott.

7.3. A képzést elvégzőkről mint érintettekről továbbá a külön, előzetes hozzájárulásukkal az Adatkezelő blogbejegyzéseket, „sikersztorikat” oszt meg weboldalán, közösségi oldalain abból a célból, hogy saját szolgáltatását népszerűsítse, reklámozza. A bejegyzésekben azok tartalmától függően nyilvánosságra hozatalra kerülhet az érintett képmása, teljes neve, munkahelye, korábbi munkahelyei, a végzettség után megszerzett munkahelye és pozíciói, a képzés elvégzésének ténye és időpontja. A bejegyzés megjelenítéséhez annak tartalma ismertetésével az Adatkezelő kikéri az érintett hozzájárulását. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjának megfelelően az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet a jelen Adatkezelési Tájékoztató kifejezett elfogadásával, illetve a blogbejegyzések esetén az azok közzétételéhez történő megjelenítéssel ad meg. Az adatkezelés az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart.

7.4. A munkaerő-közvetítési tevékenysége keretében az Adatkezelő a partnercégeinek szóló aloldalán https://business.progmasters.hu/jeloltek/ nyilvánosan hozzáférhetővé teszi az aktuális képzését végző és már végzett hallgatók mint érintettek képmását, korábbi tapasztalatait, nyelvtudását és egy, az érintett által megfogalmazott szöveget, amely az érintett által a szövegbe fogalmazott személyes adatokat tartalmazhatja. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjának megfelelően az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet a jelen Adatkezelési Tájékoztató kifejezett elfogadásával, illetve a blogbejegyzések esetén az azok közzétételéhez történő megjelenítéssel ad meg. Az adatkezelés az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart.

7.5. Adattovábbítás a tárhelyszolgáltató részére történik, figyelemmel arra, hogy a személyes adatok az általa biztosított tárhelyen kerülnek tárolásra.

 

II/8. Hírlevelek:

8.1. A hírlevélre a regisztrációval egyidejűleg és a regisztrációtól függetlenül is feliratkozhat az érintett kifejezett, önkéntes és tevőleges nyilatkozatával.

8.2. Az adatkezelés célja az érintett tájékoztatása az Adatkezelő szolgáltatásairól, az azokban bekövetkezett változásokról, hírekről, eseményekről.

8.3. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjának megfelelően az érintett önkéntes hozzájárulása

Az adatkezeléssel érintett adatok köre: név (kereszt- és vezetéknév); e-mail cím

8.4 Az adatkezelés időtartama: a feliratkozás érintett általi törlésének kezdeményezéséig.

II/9. Kapcsolatfelvétel velünk

9.1. Amikor valaki (pl. e-mail-ben vagy telefonon) elsőként, egyéb adatkezelés nélkül felveszi a kapcsolatot az Adatkezelővel annak elérhetőségein (így ajánlatkérés vagy ajánlattétel céljából), az Adatkezelő személyes adatokat kezel.

9.2. Az adatkezelés célja a kapcsolattartás.

9.3. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

9.4. Az adatkezelés időtartama: a kommunikáció lezárultát követő 60 napig, illetve a jogalap megváltozásáig (pl. szerződéskötés).

9.5. Az adatok megadása a szerződés kötésének nem feltétele, azonban annak elmaradása esetén a kapcsolattartás nem biztosítható.

9.6. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: az érintett által a kapcsolatfelvételnél önkéntesen megadott személyes adatok, különösen a neve, e-mail címe, telefonszáma, beosztása, tisztsége.

9.7. Az adatkezelés címzettje az ügyfélkapcsolatokkal foglalkozó munkatárs, illetve az érintett által küldött üzenet címzettje, vagy a kérdéssel foglalkozó kolléga.

 

II/10. Egyéb szerződéses partnereinkre vonatkozó adatkezelés

10.1. Az Adatkezelő a szerződéses partnerei vonatkozásában kapcsolattartás, a szerződések teljesítése céljából kezeli a természetes személy partnerek és a nem természetes személy partnerek kapcsolattartóinak adatait (partnerek nevét és lakcímét, e-mail címét, telefonszámát, kapcsolattartók nevét, telefonszámát, e-mail címét, tisztségét, munkakörét).

10.2. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés] a természetes személy partnerek esetében. A nem természetes személy partnerek kapcsolattartóinak adatai tekintetében az adatkezelés jogalapja a partner és az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a közöttük fennálló szerződés teljesítésre kerüljön teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti adatkezelés].

10.3. Az adatkezelés időtartama: 5 év, a polgári jogi elévülés szabályainak megfelelően.

II/11. A hozzájárulás igazolása

11.1. Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. Ennek érdekében az Adatkezelő tárolja és szükség esetén az eljáró hatóság/bíróság előtt felhasználja az érintett személyes adatait.

11.2. Az érintett a hozzájárulást adó személy.

11.3. A GDPR 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

11.4.  Az adatkezeléssel érintett adatok köre: a hozzájárulás megadásának időpontja, IP-cím, az azonosításhoz szükséges adatok, így az e-mail cím és a vezeték, illetve keresztnév.

11.5. Az adatkezelés időtartama: a jogszabályi elévülési idő.

II/12. Cookie-k

12.1. Az anonim látogatóazonosító (cookie) egy olyan egyedi – azonosításra (autentikálásra), illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, amelyet a szolgáltatók a látogatók, így Érintett számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas és az IP-cím kezelését igényli.

12.2. A cookie használata az ügyfelek információhasználati szokásairól történő adatszerzést jelent a szolgáltatás színvonalának emelése és a szolgáltatások testreszabása céljából. A cookie webanalitikai célokat szolgál, elősegíti az érintettek megkülönböztetését, az adatvesztés megakadályozását. Az anonim látogatóazonosító lehetővé teszi továbbá az érintett internethasználatának, így a megtekintett weboldalak történetének a böngészési szokásoknak nyomon követését. A cookie használatával kizárólag az adott szolgáltató tudja az érintett adatokat az érintett személyével kapcsolatba hozni, és kizárólag az érintett domain cím látogatása esetén.

12.3. Az érintettnek (a weboldal látogatójának) módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését a számítógépére, illetőleg a telepítést, oldalra történő belépést követően törölni tudja ezeket a böngésző adatvédelmi beállításainál, így a követés leáll. Ebben az esetben a legtöbb szolgáltatásunkat ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldásokat kínáló oldalainkon) az igénybe vehető szolgáltatások köre szűkebb.

12.4. A cookie kezelése kapcsán az adattárolás időtartama a cookie típusától függ. A munkamenet-cookie-k a böngésző bezárásával lejárnak. A maradandó cookie-k, beleértve a helyi megosztott objektumokat („Flash cookie-kat”), általában két hónaptól pár évig terjedő lejárati idővel rendelkeznek.

12.5. Az Adatkezelő a következő cookie-t használja:

– Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.

– Biztonsági cookie.

– Átmeneti (session) cookie: Érintett látogatása után automatikusan törlődnek.

– Állandó (persistent) cookie: Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

12.6. A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében

– hogyan tudja letiltani a cookie-kat,

– hogyan fogadhat el új cookie-kat,

– hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

– hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

12.7. Az Adatkezelő a Weboldal fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez a WordPress és a Divi szolgáltatásait veszi igénybe.

12.8. Az adatkezelés célja: az érintetti élmény javítása, az érintettek azonosítása, az aktuális munkamenet adatainak tárolása, az adatvesztés megakadályozása, az érintettek azonosítása, nyomon követése, webanalitika.

12.9. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjának megfelelően az érintett önkéntes hozzájárulása.

12.10. A kezelt adatok köre: böngészési előzmény, azonosítószám, dátum, időpont.

12.11.1. Külső szerverek segítik a Weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics és Google Tag Manager). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. A Weboldal a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Weboldal érintetti letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően az adott Érintett részére nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól. A Google által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken:  http://www.google.com/policies/technologies/ads/. A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken:  http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/

A Google által használt marketing cookie-k és azok lejárata:

„1P_JAR”: 1 hónap

„AID”: 1 év

„ANID”: nincs lejárati ideje

„CONSENT”: nincs lejárati ideje

„NID”: 6 hónap

„_Secure-3PAPISID”: 2 év;

„_Secure-3PSID”: 2 év;

„trctestcookie”: munkamenet cookie,

„_ga”: Egy egyedi azonosítót rögzít amelyet a rendszer arra használ fel, hogy statisztikát készítsen a felhasználó látogatási szokásairól a Weboldalon. Lejárat: 2 év

„_gat_UA-80732944-1”:

„_gid”: Egy egyedi azonosítót rögzít amelyet a rendszer arra használ fel, hogy statisztikát készítsen a felhasználó látogatási szokásairól a weblapon. Lejárat 24 óra

12.11.2. Az egyes, az Adatkezelő által használt cookie-k, azok célja és lejárata:

Facebook mint harmadik személy által használt marketing célú cookie-k (https://www.facebook.com/policies/cookies/)

Ezek a Facebook által beállított sütik. Arra használjuk, hogy megállapítsuk, hogy a felhasználó kedvelte-e a weboldalt a Facebookon és a cikkek Facebook megosztási adatainak kezeléséhez.

„c_user”: Lejárat: 30 nap vagy böngésző bezárása

„datr”: Lejárat: 2 év

„fr”: Lejárat: 100 nap

„sb”: Lejárat: böngésző bezárásakor vagy munkamenet végén

„xs”: Lejárat 5 hónap

„_fbp”: 3 hónap, marketing/tracking cookie

12.11.3. Mailmunch (https://legal.mailmunch.com/privacy/) által használt marketing cookie:

„_mailmunch_visitor_id”: 1 év

„mailmunch_second_pageview”: 1 év

12.11.4. HotJar marketing cookie-k (https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information):

„hjAbsoluteSessionInProgress”: 30 perc,

„_hjIncludedInPageviewSample”: 30 perc,

„_hjid”: 1 év

12.11.5. Egyéb cookie-k:

„PHPSESSID”: munkamenet azonosító cookie. Lejárat: a böngésző bezárásakor vagy a munkamenet végén;

„viewed_cookie_policy”: a Cookie-tájékoztató elfogadását ellenőrzi, 1 év,

 

III. Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, valamint azok érvényesítése

 1. Az érintett az Adatkezelő fenti elérhetőségein gyakorolhatja jogait:

– a tájékoztatás kérése a személyes adatai kezeléséről, illetve a hozzáférési jog;

– személyes adatai helyesbítésének kérése,

– a kötelező adatkezelések kivételével a személyes adatok törlése iránti kérelem,

– a személyes adatok visszavonása,

– adathordozáshoz való jog,

– tiltakozás joga;

– az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga.

III/1. Tájékoztatáshoz való jog, hozzáférési jog:

1.1. Az Adatkezelő az érintettek a személyes adatai kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében meghatározott körre kiterjedő tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva adja meg.

1.2. A tájékoztatás kérése írásban gyakorolható az Adatkezelő fenti elérhetőségein. Az érintett kérésére, amennyiben igazolja  személyazonosságát, szóban is adható tájékoztatás.

1.3. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

1.4. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

1.5. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

III/2. Helyesbítés joga:

2.1. Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

III/3. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

3.1. Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

– személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

– a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

3.2. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés az alábbiakhoz szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

III/4. Az adatkezelés korlátozásához való jog:

4.1. Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

4.2. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

4.3. Az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról.

III/5. Adathordozáshoz való jog:

5.1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

III/6. Tiltakozás joga:

6.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

III/7. Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga:

7.1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható ez a jogosultság, ha az adatkezelés

– az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

– meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy – az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

III/8. Visszavonás joga:

8.1. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

III/9. Jogérvényesítésre vonatkozó eljárási szabályok:

9.1. Ügyintézési határidő: Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fenti pontok szerinti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

9.2. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

9.3. Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

9.4. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

III/10. Adatbiztonság:

10.1. Az adatkezelő minden tőle telhető lépést megtesz az adatok biztonságának biztosítása érdekében, illetve annak érdekében, hogy csökkentse a kockázatot, ami a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből ered. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben: a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét; c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 

IV. Jogorvoslat, panasz

 1. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://www.naih.hu/; székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., Telefon: +36 (1) 391-1400) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli.
 2. Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.