Adatkezelési tájékoztató

 

I. Alapvető rendelkezések

1. A PROGmasters mint Adatkezelő adatai:

QTC Kft.  (PROGmasters)
székhely: 1147 Budapest, Szuglói körvasút sor 153;
cégjegyzékszám: 01-09-277470;
nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;
adószám: 13566359-2-42;
telefonszám: +36 (30) 3876657;
e-mail: info@progmasters.hu

2. A jelen Adatkezelési Tájékoztató vonatkozásában a Hallgató, illetőleg a Weboldal (https://progmasters.hu/) látogatója az adatkezelés érintettjének minősül.

3. A PROGmasters célja, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa az érintettek személyes adatainak védelmét.

4. A PROGmasters tevékenységét látogatói és ügyfelei személyiségi jogainak védelmével, a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek betartásával végzi.

5. Az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása. Az adatszolgáltatás önkéntes, az érintett nem köteles hozzájárulását adni az adatkezeléshez, ugyanakkor tudomásul veszi, hogy meghatározott adatok megadásának hiányában az adott szolgáltatásokat nem veheti igénybe.

6. Felhívjuk a figyelmet, hogy a személyes adatok megadása önkéntes, és az adatkezeléshez a jelen Adatkezelési Tájékoztató feltételeinek elfogadásával egyidejűleg a Hallgató hozzájárul. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes személyek nyilatkozatához a törvényes képviselő előzetes hozzájárulása szükséges, kivéve olyan szolgáltatásokhoz tartozó adatkezeléseket, amelyek a mindennapi életben tömegesen előforduló ügyletet céloz.

7. A PROGmasters a birtokába került személyes adatokat kizárólag az ügyfél által azok megadásakor ismert célra használja, más, harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább és nem teszi hozzáférhetővé, azokat elkülönítve és titkosítva tárolja. Az adatkezelő – kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig – csak olyan személyes adatokat kezel, amelyek az adatkezelés céljának megvalósulásához, vagyis a szolgáltatása nyújtásához és a látogatókkal és a Hallgatókkal és a Weboldal látogatóival való kapcsolattartáshoz elengedhetetlenek, a cél elérésére alkalmasak. Az adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli, a cél megszűnésével egyidejűleg a személyes adatok törlésre kerülnek.

8. Az adatokhoz a PROGmasters munkaviszonyban álló munkatársai, valamint a képzés során igénybe vett megbízott oktatói és alvállalkozói férhetnek hozzá.

9. A PROGmasters minden elvárható számítástechnikai és munkaszervezési lépést megtesz a személyes adatok kezelésének biztonságáért, továbbá azért, hogy a személyes adatok illetéktelen harmadik személyek birtokába ne kerülhessenek.

10. A PROGmasters bármikor jogosult egyoldalúan módosítani a jelen Adatkezelési Tájékoztatót. Amennyiben a módosításokkal az érintett nem ért egyet, úgy kezdeményezheti az adatkezelés megszüntetését.

II. Adatkezelési módok

11. A Weboldalon történő Adatkezelés:

11.1. A Weboldalon a látogatónak a progmasters.hu oldalon ismertetett felnőttoktatási szolgáltatással kapcsolatos információcsomag megküldése végett lehetősége van megadni az e-mail címét.

11.2. A kezelt személyes adatok köre: A kezelt személyes adat a név, e-mail cím, telefonszám illetve az oldal látogatásához kapcsolódó technikai adatok mint az IP-cím és a cookie-k (IV. pont) által kezelt adatok.

11.3. Az adatkezelés jogalapja az érintett felhasználó tájékozott, önkéntes hozzájárulása és az Infotv. 6. § (6) bekezdése.

11.4. Az adatkezelés célja: Az adatkezelő az információcsomag küldésére jelentkezés céljából és az érintettek azonosíthassa végett kezeli a személyes adatokat.
Hozzáférés a kezelt adatokhoz: A kezelt adatokat az adatkezelő csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe.
Hírlevelek: A látogatóknak módjuk van a PROGmasters hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre feliratkozás önkéntes. Feliratkozás esetén a látogató kifejezetten hozzájárul, hogy az általa megadott e-mail címre tájékoztató és kifejezetten reklámcélú tartalmak kerüljenek továbbításra a PRGOmasters által meghatározott időközönként. Az adatkezelő minden egyes kiküldött hírlevélben, illetve később, e-mailben jelzett igény alapján is lehetőséget biztosít a hírlevélről való leiratkozásra.

11.5. Az adatkezelés időtartama: a hírlevélre feliratkozás érintett általi törlésének kezdeményezéséig, ellenkező esetben a tájékoztató csomag megküldésétől számított 60 napig.

11.6. A PROGmasters a személyes adatokat a szerződött tárhelyszolgáltatója szerverein elektronikusan tárolja.

12. A képzéssel kapcsolatos adatkezelés

12.1. A PROGmasters a képzés nyújtásához szükségesen a vele Képzési Szerződést kötő Hallgatók személyes adatait kezeli.

12.2. A kezelt személyes adatok köre: vezetéknév és keresztnév, lakcím, telefonszám, e-mail cím, iskolai végzettség, életkor.

12.3. Az adatkezelés jogalapja az érintett felhasználó tájékozott, önkéntes hozzájárulása és az Infotv. 6. § (6) bekezdése, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

12.4. Az adatkezelés célja, a PROGmasters szolgáltatásának teljesítése, a felnőttképzés biztosítása.

12.5. Az adatkezelés időtartama: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2)

12.6. A számlázási adatokat a PROGmasters a telephelyén és központi ügyintézésének helyén (cím lásd fent) is tárolja.

III. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

13. Az érintett a PROGmasters e-mail címén vagy postai úton tájékoztatást kérhet az érintettnek a PROGmasters által kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az érintett továbbá kérheti személyes adatainak kijavítását vagy megváltoztatását, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be, de az egy naptári éven belüli ismételt tájékoztatáskérés esetén a PROGmasters 2.000,- Ft+ÁFA költségtérítést számol fel, amelyet az érintett a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával kifejezetten elfogad, és amelyet az érintett a PROGmasters számlája ellenében a tájékoztatás megadását megelőzően köteles megfizetni a PROGmasters részére. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

14. A PROGmasters az érintett adatkezelésre vonatkozó megkeresésére a legrövidebb időn, de legfeljebb 25 napon belül köteles közérthető formában reagálni – az érintett kérésének elutasítása esetén indoklással ellátni válaszát. Amennyiben az érintett a PROGmasters által meghozott döntéssel vagy végrehajtott intézkedéssel nem ért egyet, a döntés vagy intézkedés ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

15. Az adatok kezelése során a PROGmasters az Infotv. előírásait maradéktalanul betartva, a legnagyobb körültekintéssel jár el, azokat bizalmasan kezeli és harmadik személyek részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha a szerződésből származó jogainak érvényesítése érdekében ez szükséges, illetve az adat hatóságok részére történő átadását jogszabály, vagy hatósági végzés illetve bírósági ítélet rendeli el.

16. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor.

17. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

20. A személyes adatot törölni kell, ha (a) kezelése jogellenes; (b) az érintett a megfelelő módon kéri; (c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; (d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; (e) azt a bíróság vagy a NAIH elrendelte.

21. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

22. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

23. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

24. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. Az érintett a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával kifejezetten hozzájárul az elektronikus kapcsolattartáshoz e tekintetben is. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről (a lenti Jogorvoslat pontnak megfelelően).

IV. Cookie-k

25. Az anonim látogatóazonosító (cookie) egy olyan egyedi – azonosításra (autentikálásra), illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, amelyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas és az IP-cím kezelését igényli.

26. A cookie használata az ügyfelek információhasználati szokásairól (a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – az érintett számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa) történő adatszerzést jelent a szolgáltatás színvonalának emelése és a szolgáltatások testreszabása céljából. A cookie webanalitikai célokat szolgál, elősegíti a látogatók megkülönböztetését, az adatvesztés megakadályozását. Az anonim látogatóazonosító lehetővé teszi továbbá a látogató internethasználatának, így a megtekintett weboldalak történetének a böngészési szokásoknak nyomon követését. A cookie használatával kizárólag az adott szolgáltató tudja az érintett adatokat a látogató személyével kapcsolatba hozni, és kizárólag az érintett domain cím látogatása esetén.

27. A látogatónak módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését a számítógépére, illetőleg a telepítést követően törölni tudja ezeket a böngésző adatvédelmi beállításainál. Ebben az esetben a legtöbb szolgáltatásunkat ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben
(például a testreszabott megoldásokat kínáló oldalainkon) az igénybe vehető szolgáltatások köre szűkebb.

28. A cookie kezelése kapcsán az adattárolás időtartama a cookie típusától függ. A munkamenet-cookie-k a böngésző bezárásával lejárnak. A maradandó cookie-k, beleértve a helyi megosztott objektumokat („Flash cookie-kat”), általában két hónaptól pár évig terjedő lejárati idővel rendelkeznek.
V. Jogorvoslat

29. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://www.naih.hu/; székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: +36 (1) 391-1400;) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli.

30. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.