PROGMASTERS PANASZKEZELÉS ELJÁRÁSI REND

Oktatásainkat a lehető legmagasabb színvonalon, a meghirdetett tematikák és feltételrendszerek, valamint a résztvevők igényeit is szem előtt tartva bonyolítjuk le. Amennyiben mindezek ellenére mégis úgy érzed, hogy az igénybe vett képzéssel elégedetlen vagy, panasszal élhetsz.

Leggyakrabban a képzéssel kapcsolatban felmerülő problémák azonnal orvosolhatók, ha gyorsan kapunk visszajelzést azokról. A képzések során bármikor jelezheted oktatóinkon keresztül az esetlegesen felmerülő szakmai és nem szakmai jellegű problémákat, melyek az oktatás szakmai színvonalát és hatékonyságát befolyásolhatják. Ezen visszajelzésekre azonnal vagy rövid időn belül reagálunk és segítünk.

A szóbeli visszajelzések mellett online elégedettségi kérdőívek kitöltésével is van lehetőséged értékelni a képzések és a lebonyolítás minőségét, valamint az oktatók szakmai és soft felkészültségét. Emellett bármikor örömmel fogadjuk véleményedet és építő jellegű javaslataidat is, hiszen ezzel is segíted munkákat a képzések továbbfejlesztésére. Ha a visszajelzések során elégedetlenséget tapasztalunk, kollégáink felkeresnek a problémák mielőbbi rendezése miatt.

Fordulj hozzánk az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Személyesen: 1056, Budapest, Irányi utca 3. 3.em, félfogadási időben 9:00-16:00-ig
Telefonon: 06 30 829 0833
E-mailben: info@progmasters.hu

Részletesebben:

1. A képző intézmény köteles a résztvevőt tájékoztatni

a) a székhelyéről (1147 Budapest, Szuglói körvasút sor 153.),

b) a panaszügyintézés helyéről, ha az nem egyezik meg a szolgáltatás helyével (1056 Budapest, Irányi u. 3. III. em.),

c) a panaszkezelésnek az adott tevékenység sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint

d) a panaszok közlése érdekében az ügyfélszolgálatának levelezési címéről (1056 Budapest, Irányi u. 3. III. em.) és – ha a panaszokat ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címéről (info@progmasters.hu), illetve internetes címéről (https://progmasters.hu ), telefonszámáról (06 30 829 0833).

2. A tájékoztatásnak résztvevői jogvita esetén ki kell terjednie a résztvevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez való fordulás lehetőségére, valamint tartalmaznia kell a békéltető testület székhelyét, telefonos elérhetőségét, internetes elérhetőségét és levelezési címét.

A békéltető testületekről történő tájékoztatási kötelezettséget világosan, érthetően és könnyen elérhető módon kell teljesíteni, internetes honlappal rendelkező képző intézmény esetén a honlapon, honlap hiányában az általános szerződési feltételekben, általános szerződési feltételek hiányában pedig külön formanyomtatványon.

3. A résztvevő panaszát szóban vagy írásban közölheti a képző intézménnyel, illetve a képző intézmény érdekében vagy javára eljáró személlyel.

4. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a résztvevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a képző intézmény a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles panaszkezelési űrlapot kitölteni, és annak egy másolati példányát

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a résztvevőnek átadni,

b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a résztvevőnek legkésőbb a következő bekezdésben foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan a 6. pontban írtak szerint köteles eljárni.

5. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a képző intézmény köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

6. A panaszról felvett űrlapnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a résztvevő neve, lakcíme,

b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

c) a résztvevő panaszának részletes leírása, a résztvevő által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d) a képző intézmény nyilatkozata a résztvevő panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a résztvevő aláírása,

f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

7. Az írásbeli (illetve elektronikus úton tett) panaszt a képző intézmény – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a képző intézmény indokolni köteles.

8. A képző intézmény a panaszról felvett jegyzőkönyvet (panaszkezelési űrlapot) és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

9. A panasz elutasítása esetén a képző intézmény köteles a résztvevőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a résztvevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a képző intézmény a résztvevői jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

A képző intézménynek vezetnie kell a panaszkezelés dokumentációját, az eredmények pedig a vezetőségi átvizsgálás bemeneti adatait képezik. Az intézmény vezetőségének feladata az esetekből levont tanulságokat feldolgozni és ismétlődő panasz esetén megelőzésére megoldásokat kidolgozni.

Panasznak minősül a panasztevő nevével ellátott és konkrét esetre történő észrevétel, beadvány, elsősorban írásos formában, de a szóbeli panaszokat is fogadja az intézmény. A képzési folyamat valamennyi fázisában törekedni kell a panaszok okainak megszüntetésére.

A képzésben résztvevőket a képzés kezdetekor tájékoztatjuk a panaszkezelés rendjéről.

10. Az intézmény ügyfélszolgálatán a Panaszkezelési űrlap kötelezően megtalálható.

11. Lakó és tartózkodási helyed alapján az alábbi békéltető testületekhez fordulhatsz jogvita rendezése érdekében. A békéltető testületek elérhetőségei és további tájékoztatás megtalálható az alábbi linken: https://mkik.hu/a-bekelteto-testuletek-teruleti-honlapjai

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507 154
Fax száma: (72) 507 152
E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324 976
Fax száma: (66) 324 976
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488 2131
Fax száma: (1) 488 2186
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap cím: www.bekeltet.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510 310, 510 323
Fax száma: (22) 510-312
E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszáma: (52) 500-710, 500 745
Fax száma: (52) 500-720
E-mail cím: info@hbkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305.-306. szoba
Telefonszáma: (20) 373 2570
Fax száma: (56) 370-005
E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520 860
Fax száma: (32) 520 862
E-mail cím: nkik@nkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501 000
Fax száma: (82) 501 046
Honlap cím: skik@skik.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411 661
Fax száma: (74) 411 456
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Telefonszáma: (88) 429 008, 814 111
Fax száma: (88) 412 150 (VKIK fax száma)
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
web: www.bekeltetesveszprem.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501 500
Fax száma: (76) 501 538
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501 091, 501 870
Fax száma: (46) 501 099
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554 250/118 mellék
Fax száma: (62) 426 149
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96)520 217
Fax száma: (96) 520 218
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Hadnagy utca 6.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (20) 373 25 70
Fax száma: (34) 316 259
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Telefonszáma: (1) 792 78813
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311 544, 420 180
Fax száma: (42) 311 750
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312 356
Fax száma: (94) 316 936
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550 513
Fax száma: (92) 550 525
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu